Ophiusa Iniciatives Nàutiques anuncia la celebració de la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera – Mataró > Fornells i la V Regata Port de Fornells per vaixells de Creuer i Minis 650. A la V Regata Port de Fornells hi col·labora el Club Nàutic Fornells.

La VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera està Patrocinada per la Fundació Foment de Turisme de Menorca.La VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera – Mataró > Fornells salparà de Port Mataró el divendres 7 de setembre de 2018 a les 17:00h i tindrà l'arribada al port natural de Fornells. Distància aproximada: 116 mn. Si a l’hora de sortida les condicions meteorològiques són especialment adverses la regata s’aplaçarà fins que les condicions millorin.
 

La V Regata Port de Fornells se celebrarà el diumenge 9 de setembre a l’interior d’aquest port natural. A Catalunya el dimarts 11 és festiu.

Les dues regates tindran classificacions i trofeus independents. El resultat d’aquesta prova no tindrà cap efecte en les classificacions de la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera.La VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera i la V Regata Port de Fornells es regiran per:

a) Les regles de regata tal i com es defineixen al RRV 2017-2020 de la World Sailing.

b) El Reglament Tècnic de Creuers i els seus annexes.

c) El Reglament RI i ORC.

d) L'Anunci de Regata i les Instruccions de Regata amb les seves modificacions (si n'hi ha).

Si existeix alguna discrepància entre aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata prevaldran les modificacions d'aquestes últimes.Tots els vaixells hauran d’anar equipats amb balsa salvavides, radiobalisa, ràdio VHF amb un abast mínim de 25 mn i estar a l'escolta permanent en els canals 16 i el de regata. Aquest últim es donarà a conèixer a la Reunió de Patrons i també constarà a les Instruccions de Regata.

Serà imprescindible aportar el MMSI (Número d’Identificació de la radiobalisa del vaixell), el Certificat de Revisió de la balsa salvavides, el de la radiobalisa i el Certificat de Navegabilitat vigent. Si el vaixell és de bandera no espanyola documentació del registre del seu país

És responsabilitat de l’armador o responsable de cada vaixell complir amb les normes legals previstes per embarcacions d'esbarjo, tant amb caràcter general com en especial pel seu govern, despatx i seguretat.

D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo"de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de tots els participants el Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno".

Serà d’aplicació: REAL DECRETO 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas.

D’entre totes les disposicions d’aquest Real Decreto destaquem els articles 9 i 13:

Artículo 9. Obligaciones de los patrones de las embarcaciones. Previamente a su participación en una concentración náutica, los patrones de las embarcaciones se asegurarán de que tanto estas como los equipos y aparatos que se hallen a bordo reúnen las condiciones técnicas adecuadas para la navegación, cumpliendo todos los requisitos que les sean exigibles por la legislación vigente, así como de que las embarcaciones se encuentran cubiertas por las pólizas de seguros o garantía de responsabilidad que exige el artículo 6 de este reglamento. Durante el desarrollo de la concentración náutica, el patrón de cada embarcación participante estará sujeto al cumplimiento de las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y las autoridades marítimas.

Artículo 13. Obligaciones del personal que gobierne las embarcaciones. El personal que gobierne las embarcaciones que participen en pruebas náuticas deportivas de carácter colectivo deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Se asegurará de que la embarcación se encuentra en las adecuadas condiciones para garantizar la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar, así como para poder afrontar los requerimientos y características propias de la prueba.

2. Cumplir los reglamentos por los que se rijan las pruebas o regatas y las instrucciones impartidas por la capitanía marítima, la entidad organizadora, los coordinadores de seguridad, en su caso, y por el comité de regatas.
Els vaixells hauran de tenir el certificat RI i/o ORC de 2018. A la V Regata Port de Fornells s’hi participarà únicament amb RI.

Tant els patrons com els tripulants hauran de tenir la llicència federativa d'esportista de 2018.La classificació General principal (Barrera de s’Arader de Fornells) es farà amb el ràting que tingui més participants (RI i ORC). Per formar un Grup serà necessari un mínim de 5 vaixells i 2 en el cas dels catamarans.

GRUPS RI

Barrera de s’Arader de Fornells: Classificació General (si RI és el ràting amb més participants). 
Barrera de Fornells: Classificació General (si l’RI no és el ràting amb més participants.
Barrera des Castell: TCF: < 0,9500 
Barrera de sa Torre: TCF: de 0,9501 a 1,0000 
Barrera de ses Salines: TCF: de 1,0001 a 1,0500 
Barrera de ses Sargantanes: TCF: > 1,0501 
Barrera de Cavalleria: A2. 

GRUPS ORC

Barrera de s’Arader de Fornells: Classificació General (si ORC és el ràting amb més participants).  
Barrera de Fornells: Classificació General (si l’ORC no és el ràting amb més participants).  
Barrera  de Cala Roja: A2    

ALTRES CLASSIFICACIONS

Barrera de Cabra Salada: Primer vaixell en temps real. 
Barrera des Revells: Escoles de Vela-RI.  
Barrera de s’Esportivitat: Vaixell que hagi estat més hores a l’aigua.
Trofeu La Taberna del Puerto: Vaixells de patrons que col·laboren habitualment en aquest fòrum.

GRUPS V REGATA PORT DE FORNELLS (RI)

Barrera de sa Fonteta: TCF: < 0,9500
Barrera de sa Jonquereta: TCF: 0,9501 a 1.0000
Barrera de Cala Teulera: TCF: > 1,0001Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada Grup i de les Generals.Port Mataró:

Dijous
6 de setembre
20:00 h Reunió de Patrons i firma de la Inscripció definitiva (la Documentació s’haurà d’enviar abans del 20 d’agost per email).
  21:30 h  Sopar de Benvinguda.
 
Divendres  
7 de setembre
17:00 h Sortida de la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera pels vaixells amb RI i ORC.

Fornells:

Diumenge 9 de setembre (Hora a determinar) Sortida de la V Regata Port de Fornells (a l’interior d’aquest port natural)
  20:00 h Sopar i lliurament de trofeus de les dos regates.


Totes les hores són locals.Els Drets d’Inscripció inclouen la participació a la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera en RI i ORC, la participació a la V Regata Port de Fornells, els dos sopars (Mataró i Fornells) pel patró i el número de tripulants que s’indiquen segons l’eslora, la bossa de Benvinguda, els amarradors de Mataró (del dissabte 1 de setembre fins el dia de la sortida) i els de Fornells (des de l’arribada fins el dilluns 10 de setembre).
 

Aquests imports inclouen el 21% d'IVA.

Eslora Patró + Tripulants Import A2 Xàrter,
 clubs nàutics i societats
< 9.99 m 5 235 € 168 € 305 €
de 10 a 10.99 m 5 275 € 198 € 357 €
de 11 a 11.99 m 7 298 € 228 € 387 €
de 12 a 12.99 m 7 334 € 252 € 434 €
de 13 a 13.99 m 7 363 € 284 € 472 €
De 14 a 14.99 m 7 399 € 323 € 518 €
De 15 a 15.99 m 8 448 € 341 € 582 €
De 16 a 16.99 m 10 498 € 372 € 647 €
De 17 a 17.99 m 10 545 € 436 € 681 €
> 18 m  11 592 € 480 € 769 €
 

Si el número de tripulants és superior al que s’indica, s’hi hauran d’afegir 25 € per tripulant suplementari.

Si familiars, amics o tripulants que no participen a la regata volen assistir als sopars de Mataró i/o Fornells hauran d’adquirir un tiquet de 25 euros per persona i sopar. Si és el vostre cas indiqueu-ho a la casella que trobareu al full d’Inscripció d’aquest web. Podeu abonar-ho afegint-t’ho a la transferència dels Drets d’Inscripció.Les Preinscripcions s’hauran de formalitzar a través d’aquest mateix web (pàgina 'INSCRIPCIONS' del menú).

Si no s'abonen els Drets d'Inscripció es considerarà Preinscripció. Els amarradors s’assignaran per estricte ordre d’arribada de les Inscripcions abonades. Primer s’ocuparan els amarradors dels pantalans, i una vegada coberts, els de les boies ecològiques.

Els Drets d’Inscripció es podran fer efectius en aquest compte:

REGATA MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA
BANC SABADELL
Codi compte: IBAN: ES03 0081 0202 1000 0140 0943

És necessari que s'indiqui el nom del vaixell.

La data límit per fer l'ingrés és el 20 d'agost de 2018

El període d'inscripció acabarà a les 18:00h del 20 d'agost de 2018. Les inscripcions que es facin després d'aquesta data tindran un recàrrec del 20%.

Formalització de la Inscripció: una vegada s’hagi abonat, l'armador o responsable del vaixell formalitzarà la Inscripció enviant la documentació per correu electrònic abans del 20 d’agost de 2018 a doc@regatamenorcabiosfera.org indicant el nom del vaixell. No hi haurà Oficina de Regata. A la Reunió de Patrons del dijous 6 de setembre només es firmarà la Inscripció definitiva i es recollirà la bossa de Benvinguda amb les Instruccions de Regata.

La documentació que s’haurà d’enviar és aquesta:

 • Fotocòpia del Certificat de Navegabilitat vigent. Si el vaixell és de bandera no espanyola documentació del registre del seu país.
   
 • Fotocopia de les llicències federatives del patró i tripulants de 2018.

 • Fotocòpia dels Certificats de ràting RI i/o ORC 2018.
   
 • Fotocòpia del Certificat vigent de revisió de la balsa salvavides (pot ser llogada) i radiobalisa.

 • Fotocòpia de la titulació del patró.
   
 • Fotocòpia del Certificat de l'Assegurança del vaixell amb una cobertura mínima de 330.556,66 Euros que cobreixi les regates de Altura (o les regates Menorca Reserva de la Biosfera i Port de Fornells en particular).

  Si la vostra pòlissa no cobreix les regates d’altura Freedom Sea, Agencia de Suscripció us ofereix gratuïtament aquesta cobertura complementària independentment de quina sigui la companyia asseguradora principal de l’embarcació.
  Si és el vostre cas envieu un correu a  doc@regatamenorcabiosfera.org adjuntant fotocòpia del certificat de navegabilitat (si el vaixell és de bandera no espanyola documentació del registre del seu país), còpia de la titulació del patró i còpia de la pòlissa d’assegurança vigent de l’embarcació.
   
 • Full d'Inscripció definitiu firmat i complimentat (es proporcionarà a la Reunió de Patrons).Els vaixells participants de la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera i de la V Regata Port de Fornells tindran amarradors gratuïts a Port Mataró des del dissabte 1 de setembre de 2018 fins el dia de la sortida. A Fornells tindran amarradors gratuïts fins el dilluns 10 de setembre de 2018. Els patrons seran responsables dels desperfectes que puguin causar durant la utilització d'aquests amarradors. 

Durant tot el dia i la nit hi haurà un servei gratuït de pneumàtiques que traslladaran a terra les tripulacions dels vaixells que estiguin amarrats a les boies ecològiques. A partir del moment en que s'hagin tancat les inscripcions es faran controls abans i/o després de la regata.


 
Tots els que participen a la VI Regata Menorca Reserva de la Biosfera i a la V Regata Port de Fornells ho fan sota la seva responsabilitat assumint i acceptant lliurament el risc que aquestes proves comporten. L’Organització o qualsevol persona o organisme, Institució o empresa involucrada en l'organització d'aquestes regates es descarreguen expressament de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquestes proves. 
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: 
"Es de la exclusiva responsabilidad del patrón de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en regata".

EN CAS DE DISCREPÀNCIA ENTRE AQUEST ANUNCI DE REGATA I LES INSTRUCCIONS DE REGATA PREVALDRAN AQUESTES ÚLTIMES I LES SEVES EVENTUALS MODIFICACIONS.


© Regata Menorca Reserva de la Biosfera 2018 - © Regata Port de Fornells 2018